СТИХОТВОРЕНИЕ

Печать

Бешик жыргъа къайгъы ёлетден бери
Кире келгенди, энтта да киреди:
Къарангыда жаннган бёрю кёзлерин
Ана хар кимден да алгъа кёреди.

Ол кёзле жанып, анга тынчлыкъ жокъду,
Аны тюшюнде да чачы кюеди,
Хар урушда атылгъан хар бир окъ да
Ананы сакъ жюрегине тиеди!..

1960