ТЕПСЕЙ ТУРГЪАН КЪЫЗГЪА

Печать
PDF

Отданмы этилди жыйрыгъынг?
Ол къызылды, отла жаннганлай,
Сен тойгъа сюзюлюп чыкъгъанынг –
Къанатлы терк учуп чыкъгъанлай.

Сен эки къолунгу кётюрсенг,
Къанатлыса сыртла башында,
Азатлыкъны белгиси кибик,
Бараса къууанч ауушунда.

Тепсе! Бизни бийик жерибиз –
Къушланы жашагъан жерлери.
Тепсе! Сени азат тепсеуюнг –
Бу тауланы эркинликлери.

Тепсе! Къууанчха бураса сен
Жарсыуун, кёз жашларын жерни,
Тепсегенинг бла чыгъара
Насыпны тауларына мени.

Отданмы этилди жыйрыгъынг?
Ол, кечеги от кибик, жана,
Тепсе! Тауланы тепсеуюнден
Азатлыкъны жаууну жауа!..

1939