ТИШИРЫУ СУУДА ЖУУУНАДЫ

Печать
PDF

Тиширыу сууда жууунады,
Черекде жашил ауана да,
Суу мылы этген имбашларын
Къучакълайла кюн таякълары,
Жашил чапракъла бетине
Тиедиле, милы этине.
Къууаиады, аркъасын жуууп,
Акь чыранланы жарыкъ сууу, -
Тиширыу сууда жууунады,
Акъ булутлагъа къууанады,
Ышарады чокъуракъ суугъа,
Узакъ болмaй агъаргъан таугъа,
Тийреде жашил агъачлагьа, -
Ауанада мылы ташлагъа,
Ёшюнлерине тийген кюннге,
Аныча суугъа кирген кюннге.
Тиширыу сууда жууунады,
Жер энтда кайгъысыз болады:
Такъырлыкъ, ёлюм, тутмакъ да жокъ,
Мирзеу битмез топуракъ да жокъ,
Сау дуния урушсуз къалады -
Тиширыу сууда жууунады!..
1964