ЖАЗ КЮН ЖАЗЫЛГЪАН НАЗМУ

Печать
PDF

О, не игиди бюгюн кюнюбюз:
Таула. Булутла. Кёк. Биз экибиз.

Дуния толу кюнден, кырдыкдан.
Ийнекле отлайдыла арлакъда.

Бек ырахат отлайдыла ала,
Кетгенча жашаудан бар къайгъыла.

Булутла жуууна сууукъ сууда.
Мен кесими бек насыплы суна.

О, къалай игиди бюгюнюбюз:
Жылы кюн. Таула. Кырдык. Экибиз.

1938