ЭШЕКГЕ МИНИП БАРГЪАН ЖАШЧЫКЪНЫ ЖЫРЧЫГЪЫ

Печать
PDF

Сен бараса,
Кёк кырдыкны кюсей,
Жорт, жорт, гылыуум,
Жорт, жорт, гылыуум!

Терк бармайса, терк,
Кеч болабыз биз!
Жорт, жорт, гылыуум,
Жорт, жорт, гылыуум!

Сени эсингде –
Жангы кёк кырдык,
Мени эсимде уа –
Кёк машина.

Кём-кёк машина,
Тюнене кече
Аны тюшюмде,
Тюшюмде кёрдюм!

Сени эсингде –
Ол жангы кырдык,
Мени эсимде –
Ариу машина!

Ол, бизни жетип,
Терк озар эди,
Кетер эди,
Бизни артда къоюп.

Жорт, жорт, гылыуум,
Жорт, жорт, гылыуум!

Сен да ач болдунг,
Мен да ач болдум.
Анам, гыржын этип,
Сакълай болур.

Жорт, жорт, гылыуум,
Жорт, жорт, гылыуум!

Анам элеген
Унну къышхырын
Берирме санга,
Тоярса иги.

Жорт, жорт, гылыуум,
Жорт, жорт, гылыуум!

Ахшам къарангы
Келеди къуууп,
Жетдирмейик биз,
Жетдирмейик биз!

Жорт, жорт, гылыуум,
Жорт, жорт, гылыуум!

1940