ТАУ БАЛЛАДАСЫ

Печать
PDF

Баллада! Жар юзюлгенча, туу, 
Тизгининг къуш къанат къагъыуу
Болсун. Алгъа алай терк баргъын
Чегем тюзде атлы барыуу

Кибик.
Геммеш кёзлериндеча,
Кёрюнсюнле сенде тауларым.
Атлыла чабыб барадыла,
Эшткин ёзеннги тауушларын!

Кёк кюкюреу, от чагъыуча,
Деу эм суху бол, тау баллада!
Эштемисе буу ёкюргенин
Жаз чагъыудан толу таулада?!

Тауда жашау алайды — атлы
Баргъанча ингирде, ашыгъыб,

Атлы чабыу турады мында,
Таулу жашаугъа белги болуб.

Бюгюн тауда машина эм ат
Баралла бир-бири ызындан.

Tay балладам, ур къанатланы,
Артха къалмагъын сен аладан!

Къара жамычы, пионерни
Къызыл галстугу да бирге
Кёрюнелле.
Уч, тау баллада,
Ол экиси жел этген жерге!

Сени тизгинлеринг ушасын
Жугъутурну мюйюзлерине.
Tay тёппелени желича, кир
Таулуланы жангы юйлерине.

...Машина тар аууздан чыгъад,
Тауладан къачханча, жумулуб,
Жамычылы атлы чабады,
Келгенча машинаны къуууб.
Машина, тардан чыгъыб, тохтайд,
Атлы, жетед да, атдан тюшед,
Саламлашалла. Тютюн тартыб,
Хар ким жолуна бериб кетед...

Къуш бийик учууундан къарайд
Таулагъа, патчах жерлерине
Къарагъанча. Эки къоншу суу
Хапар айталла бир-бирине.

Пионерле, тауланы кёрге
Барыб, келе, кёк кюкюрегенд.
Ала киредиле дорбуннга,
Дорбун'а къой жюн ийис этед.

...Къая башында кийик сюрюу
Жатады.
Уучу, келиб, марлайд.
Жугъутур, къарла таба къараб,
Жыйылай, кийиклени сакълайд.

Аны ёхдем тургъанын кёрюб,
Уучу арсар болад атаргъа.
Къая ташдан этилген кибик,
Жугъутур къарайды таулагъа.

Жел урады уучу табадан,
Адам жыйысы жугъутурну
Бурнуна урад. Белги беред
Кийиклеге, секириб туруб.

Ол секирге тебирегенлей,
Мараучу ушкогу атылад!
Ачыудан кёзлерин къысад да,
Жугъутур чынгылгъа жыгъылад.

Ол, кёзлерин ачад да, сюйген
Сюрюуюн кёрге умут этед,
Алай аны кёзюне жалан
Къан жугъу кёк хуртдак кёрюнед!

Машинабыз ашхамда тар тау
Аузуна кирди, жауун жетди,
Тау аузуна, Пшавеланы
Поэмасына кибик, кирдик.
Сакъ жауун къама таууш этед,
Къамичилейди къаяланы.
Машинабыз жарыб барады
Тау аузундагъы къарангыны.

Жауун жолукъду, бизни душман
Аскер аллыбызны тыйаргъа
Умут этгенча, Таугъа иймей,
Бизни хорлаб, артха быргъаргъа.

Жауун тауушдан толу тардан
Чыгъыб, биз аулгъа киребиз,
Бир жангы юйде къарс тауушну,
Сырыйна согъууну эштебиз.

Солуу кюню таулу колхозда
Къызыу къарс урулад, той барад –
Мында бек иги бригадир
Темирбек бюгюн къатын алгъан.

Тойгъа барыб, алгъыш этебиз,
Салам беребиз къартха, жашха,
Тартабыз, биз тойда тебсейбиз,
Тынгылай терк урулгъан къарсха.

...Атлы атха къамичи уруб,
Ашыгъышлы баргъанча алгъа,
Ашыкъдырдым сени, баллада,
Энди биз тохтайыкъ солургъа.

Тауда иги атны къамичи
Бла ургъан айыбды, билсенг.
Алай этдим эсе, баллада,
Аны манга Тихонов кечсин!..

1940