ОРУС НАРАТЛА ШУУУЛДАЙЛА

Печать
PDF

Кюз-арты. Жауун жолланы. 
Къумун жибитгенди. Жолла
Мудах. Октябрь турады
Эжиу кибик таулу жыргъа,
Къайгъылы ана тургъанлай.
Орус наратла шууулдай.

Урушха кетебиз. Орус
Наратлары ызыбыздан
Бизни бизге къайгъы эткен
Эгечлерибиз къарагъан
Кибик, къаладыла къарай,
Орус наратла шууулдай.

Наратла! Биз къыйын кюнде
Жатханбыз кенг тюбюгюзде,
Ёз юйюбюзде жатханлай.
Бизни урушха ашырасыз,
Эгечлерим ашыргъанлай,
Орус наратла, шууулдай.

Жол къуму жибигенди. Биз
Кетиб барабыз урушха.
Наратла туралла алай
Бизге жыр этерик кибик
Кёб кечеледе шыбырдай,
Орус наратла шууулдай.

1941, октябрь