ТАУЛУ БОЛГЪАНЫМ – КЪУУАНЧЫМДЫ

Печать
PDF

Николай Тихоновха

Къазбегин сюйген кибик къарт таулу,
Сюеме дунияда бар жерни,
Тауда туугъаным, болгъаным таулу –
Дайым да къууанчымдыла мени.

Ичгенме сууукъ сууун Волганы,
Мен уллу орус сууну да сюйюп.
Алай анда да таулу болгъаным
Къууанчым эди, о ата юйюм!

Чувашла бла тургъанма татлы,
Къарт чуваш тютюн ичирди манга,
Бёлек тангым ала бла атды,
Аллыма да кёп келди хант къанга.

Кёргенме Латвияны сарычач
Жашларын, ол жипкил жерлеринде
Къанымы да тёкдюрдюм, сууукъ, ач
Бола, урушну ал кюнлеринде.

Ол жерни ёз жерича къучакълап,
Таулу жашны анда ёлгенине
Шагъат болгъанма, тургъанма къарап
Акъырын къысылгъан кёзлерине.

Орёл шахарда уруш тютюню
Жатханды мени зыбыр чачыма,
Ол окоплада урушну кюню
Тийди къан жугъу болгъан башыма.

Мен шимал жолларында да бардым,
Сюйдюм сабанлары кёп тюзлерин,
Анда суу ичдим, ётмек да татдым.
Алай къайда да мени кёзлерим

Кёрюп тургъандыла Минги тауну
Акъ булутлагъа кирген тёппесин,
Къазбекни башында кюмюш къарын,
Заманла да чал этген желкесин.

Мен кенг орус жолланы да сюйдюм,
Башларында булутла булгъана.
Алай къайда да бу жер юсюнде
Къууанчлай къалды таулу болгъаным.

Сюеме тюзлени кенг къууанчын,
Жырларын, тойларын да тюзлени.
Алай, исламей, къайгъымы чачып,
Тау тёппелеге чыгъардынг мени!

Жел этген жамычы! Сени къалай
Сюйдюм! Акъ башлыкъ къууатлылыгъы
Ахшам аллында, тойгъа баргъанлай,
Чабып баргъаны тауда атлыны!

Таулу болгъаным – къууанчым мени,
Жеримде сыйлы хар таш, хар шаудан.
Жау сыйыралмаз бизден бу жерни,
Жау кеси айырылыр жашаудан!

1942