ЖАШАУ, СЕНИ ЖАШЫНГМА

Печать
PDF

Жашау, жарыкъ кюнлерингде бийик жеримде,
Къууандым да, жарыкъ чагъырынгы да ичдим,
Къалын чачымы да артха хыны сылап, мен
Къууанчлы тойларынгда да женгил тепседим.

Бушууунг келген эсе уа, неди да! Бушуу
Этеме мен. Тюшген эсе сауут алыргъа,
Къыйынлыгъын, къанын да сынаргъа урушну,
Жашынгча алама бюгюн сауутну къолгъа!

Жашау, аямайын жыяма жюрегиме
Тоюн, урушун, бар къайгъыларын да жерни.
Жашау, мен сени жашынгма сыйлы жеримде,
Къууанчынг да, жиляуунг да – барсысы мени!..

1942