СТИХОТВОРЕНИЕ

Печать
PDF

Таулу жашчыкъ, акъсыл эшекге минип,
Къайры баргъанын да билмей, барады,
Къарангы болгъанды сабийни кюню,
Алай аллында уа тау агъарады.

Жашчыкъ къачып бара кюйген ауулдан,
Уруш кюйдюрюп аланы эллерин,
Азаматдан палах сыйырып алды
Сабийле бла ойнаучу кюнлерин.

Аны эски къапталчыгъы жылтырып.
Жоюлду къапталын этген анасы,
Урушда ёлдю, келмезча журтуна,
Жашына чарыкъла этген атасы.

Акъсыл эшекге минип, къачып баргъан
Жашчыкъ! Кетмезсе ёмюрде кёзюмден.
Чексиз къара къыйынлыкълагъа къалгъан
Халкъымы белгисисе жюрегимде!..

О, башынгы къысарча жюрегиме,
Мени аллай амалым болса эди,
Кёз жашлары тамгъан жашчыкъ жериме!
Жюрек жарамы бютюн уллу этдинг!

Жашчыкъ, эшекге минип, къачып бара,
Къайры баргъанын да билмей, къыйынлы!
Ол баргъан жол да жюрегимде къара
Ыз болгъанлай, жара болгъанлай къалды!..

1942