СТИХОТВОРЕНИЕ

Печать
PDF

Къара мени кёзлериме – алада
Уруш ётген тюзлени бушуулары,
Къара мени кёзлериме – жашлайын
Жоюлгъанланы къара къайгъылары.
Къара мени кёзлериме – алада,
Эринлерин къысып, урушха кире,
Жараларын унутхан адамланы
Эрликлерин тур кёзлеримде кёре!

1943