КЪАЧЫУ

Печать
PDF

– Белимден, 
Белимден
Къаты тут,
Бизни къуууп,
Къуууп келелле!
Жетселе,
Кече къан тёгюлюр!
Эштдингми?
Сюрелле, сюрелле!
Ариуум! Сени кючден алып
Къутулгъанма.
Къуууп келелле!
Сюйгенлени бирге жашаргъа
Къоймасала, бирге ёлелле.
– Мен сени бла таш башында
Окъуна жарсымай жашарма,
Мени жер этегине элтсенг,
Къаядан атсанг да – хазырма!
Ма сени жюрегинг!
Башымы,
Башымы салгъанма мен анга!
– О, къаратор!
Бу къыйын кече
Къутхарырса сен бизни,
Алгъа!
Сюймеклигими сыйырыргъа
Къууадыла, боран къуугъанлай.
Берирбиз жашауубузну биз,
Сюймеклигибизни уа – угъай!
– Мен тамата къарындашымы
Ауазын,
Ауазын эштеме!
– Къоркъма, къоркъма!
– Ой, атларыны
Солугъанларын эштеме мен!
– Къоркъма, къоркъма!
– Къарындашымы
Эштеме ат аякъ тауушун!
– Къоркъма, къоркъма!
– Жетип келелле!
– Къоркъма, къоркъма,
Къутулурбуз биз!
Бусагъатда онг жанында къаялагъа
Бурулурбуз биз.
Онг жаны,
Онг жаны
Къаяла,
Къаяла
Ичине,
Ичине!

1950, Фрунзе