КЕЧЕГИ ЖЫР

Печать
PDF

Кечеги жыр бла къушну
Уятханма, ой анам,
Ол юйюбюз башы бла
Барады учуп, ётюп.
Кёремисе, ой анам,
Кёремисе, ой анам?
Ол, кечеги булутланы
Ичине кирип кетип,
Ажашып къалмагъа эди,
Табалмайын уясын!
Ажашырмы, ой анам?
Ажашырмы, ой анам?
Таула башында булутла
Къап-къарадыла алай.
Къуш уясын тапмай къалса,
Балалары не этерле?
Не этерле, ой анам,
Не этерле, ой анам?
Кечеги жыр бла къушну
Уятханма, ой анам,
Юйюбюз башында аны
Къанат, къанат тауушун
Эштемисе, ой анам?
Эштемисе, ой анам?

1950, Къыргъызстан