СТИХОТВОРЕНИЕ

Печать
PDF

 Жемалдин Яндиевха

Жиляма, тенгим, сабыр бол,
Бу кечеги кёкде баргъан
Булутлача. Айтырым бу:
Кимди палах сынамагъан?

Сени тас этгенингден кёп
Тас этерге амал болмаз.
Сабыр бол. Атын тас этген
Къамичисине жилямаз!..

1951, Къыргъызстан