АЛГЪЫШ

Печать
PDF

Энди бир заманда да юйюбюзде
От жукъланмасын, кюлю сууумасын!
Биз сынагъан палах энди бир кюнде
Юйюбюзню эшигин да тапмасын!

Къууанч бизге келе туруп, аллында
Къар юзюлмесин, къая оюлмасын,
Душманлагъа бизден къаты дунияда,
Ахлусуна бизден халал болмасын!

Бизни бирлигибиз алай тап болсун,
Гыржын этгенде суу бла ун кибик.
Кёлсюзлюк арбазгъа кирирге къоркъсун,
Ёмюрде да кетмей турсун кишилик!

Жилян ичлери бла ёталмазча,
Алай бек битсинле сабанларыбыз,
Артда нарт сёзлеринде айтылырча,
Кишиле болсунла адамларыбыз!

Энди кёрлюк къыйыны халкъыбызны
Къонакъларына къыйналгъаны болсун!
Тургъанлары кибик тауларыбызны,
Азатлыгъыбыз ёмюрде да турсун!..

1957