СТИХОТВОРЕНИЕ

Печать
PDF

Бешик жыргъа къайгъы ёлетден бери
Кире келгенди, энтта да киреди:
Къарангыда жаннган бёрю кёзлерин
Ана хар кимден да алгъа кёреди.

Ол кёзле жанып, анга тынчлыкъ жокъду,
Аны тюшюнде да чачы кюеди,
Хар урушда атылгъан хар бир окъ да
Ананы сакъ жюрегине тиеди!..

1960