СТИХОТВОРЕНИЕ

Печать
PDF

Сюйген жерини жоллары бары да
Поэтни жюреги бла ётелле,
Сау дунияны атылгъан окълары да,
Келип, аны жюрегине тиелле!

Туугъан жерини дуппурлагъа жатхан
Ахшамлары да, анасыны къара
Жаулугъуча, багъалыдыла. Отха
Жылынады ол, бар юйлеге бара.

Чал болса да, сабий болуп къалгъанча,
Къууандырады туугъан эли аны,
Анасыны бетине къарагъанча,
Къарайды ол бетине бу дунияны.

Къарда ойнагъан сабий къууаннганын
Кёрюп, поэт эс бурмайын кетмейди.
Не узакъда атылгъан окъ да аны
Жюрегине тиймегенлей ётмейди.

1962