СТИХОТВОРЕНИЕ

Печать
PDF

Огъурлулугъу болмагъан адамла,
Терекледен да уялсагъыз а сиз:
Ауана, кёгет бередиле ала,
Жёгеле этедиле ариу ийис.

Къышхыда, от болуп, жылыта бизни,
Жай аямайла кёк чапыракъларын,
Биз аладан ишлейбиз юйюбюзню,
Шууулдайдыла эмен бутакълары.

Огъурлулугъу болмагъан адамла,
Ташладан окъун уялсагъыз а сиз:
Отлукъ таш болуп, от берелле ала,
Алагъа олтуруп, тынч солуйбуз биз.

Бош айтабыз таш жюрекли адам деп,
Таш огъурлуду, аямайды кесин.
Ташладан да айыпды жер юсюнде,
Адамны огъурлулугъу жокъ эсе.

1962