БЕТХОВЕН (балк.)

Печать
PDF

Ол алай жазгъанды, жангы тауланы 
Сюегенча кюн сайын жер юсюнде,
Бир-бир юсюне салып къаяланы,
Айланнган кибик аланы ичинде.

Ол алай жазгъанды, хар эрттен сайын
Тенгизге секирип, ётюп кетгенча,
Ары кетип, ёлюрме деп къоркъмайын,
Къара чынгылдан секирип ётгенча.

Жазгъанды, элияны, булутланы
Кече кёкде, сермеп, тутуп къойгъанча,
Къар тюзледе жандыргъанча отланы,
Сау дунияны тюрмелерин чачханча.

Хар кюн сайын, жангы тауланы сюеп,
Къар акъ этип, ол ары ёрлегенди.
Турса да палахла отунда кюе,
«Халаллыкъдан бийик тау жокъ!» – дегенди.

1962