ОТУНЛА

Печать
PDF

Oт жылытды дейбиз ансы, отунла
Жылытдыла деп айтмайбыз биз бирда.
Ала жанадыла, отха атыла.
Анга шагъатдыла къыш танг, ингир да.

Бизни жылытыр ючюн жанадыла
Отунла, кёмюр болуп къаладыла.
Биз а къоябыз отха жылындыкъ деп,
Отунла уа, кюйюп, кюл боладыла.

Ала кюл боладыла бизни ючюн,
Тынгылагъанлайын, отха атыла.
Хурмет сизге, хар жерде да къышхы кюн
Отлада, печьледе жаннган отунла!

Ала бир заманда шууулдап тургъан
Терекле эдиле да, къууандыргъан
Сабийлени, жаш къызланы, къартланы, –
Энди уа жандырадыла отланы.

Отунла, жанасыз сиз, кёмюр бола,
Къышхы юйлени жылыта, жанасыз,
Отунла, огъурлу къургъакъ отунла,
Сиз бизни ючюн кюл бoлуп къаласыз!..

1963