ХАР ИГИ ЗАТ ДА АЛДАДЫ

Печать
PDF

Дайым бек иги фикирле,
Биз айтырыкъ мажал сёзле –
Алдадыла барысы да.
Бар, таукел бар,
Арысанг да!

Хар дайым иги умутла
Алдадыла, иги жырла,
Хорлауларынг барысы да.
Бар, таукел бар,
Арысанг да!

Иги шуёхунг, ишинг да,
Иги жашау юлюшюнг да –
Алдадыла барысы да.
Бар, таукел бар,
Арысанг да!

Иги муратынг алдады,
Кёлюнг да жолда анданды,
Алдады хар барысы да.
Бар, таукел бар,
Арысанг да!

Кючню бизге ол береди,
Юй да андан ишленеди,
Жер да андан сюрюледи,
Жыр да андан этиледи.

Бюгюн толмагъан тилегинг
Толур, къууаныр жюрегинг,
Алдады хар барысы да.
Бар, таукел бар,
Арысанг да!

1964