ЭКИНЧИ ЭСКИ НАСИЯТ

Печать
PDF

Къара палах келмесин де,
Ол юйюнге кирмесин де,
Алай ол юйюнге келсе,
Аны бетден-бетге кёрсенг,
Чыда! Алайсыз амал жокъ.
Шкокда чыдагъанча окъ,
Чыда! Тёз къара хатагъа,
Таш чыдагъанча салтагъа.
Жерге кёмюлгенлей тургъан
Шкок отча, баз чыдаргъа.
Барды сермешни эрлиги,
Кем тюйюл чыдам беклиги.
Чыда, алда кюнню сакъла,
Ол да жетер, сени жокълап.
Башха сауут къалмагъанда,
Чыдауду – сауутунг къолда!

1964