БАЛАЛАРЫН СУУ ЭЛТГЕН АЙЫУНУ ЖИЛЯГЪАНЫ

Печать
PDF

(Муну манга гитче заманымда
анам харип айтыучу эди)

Садулгуда дугъумланы
Жыйгъан эдим, жыйгъан эдим.
Ташлап дугъумлу журтланы,
Бу жолгъа нек чыкъгъан эдим?

Дугъум кёзлю балаларым,
Къалдым кесим, балаларым!

Текелиде наныкъланы
Балаларыма деп жыйдым.
Ташлап наныкълы къолланы,
Бу къанлы жолгъа нек чыкъдым?

Ёсюп жетген балаларым,
Суугъа кетген балаларым!

Кертмелиде биргегизге
Кертме жыйдым, кертме жыйдым.
Энди уа жиляйма сизге,
Жагъада ташлагъа жатып.

Ах, къыйынлы балаларым,
Ах, мен жарлы, балаларым!

Энди мен кимге жыярма
Дугъумланы, кертмелени?
Хар кёргенимден жилярма
Сиз ойнаучу эрттенлени.

Терк суу элтген балаларым,
Ёлюм жетген балаларым!

Къанлы сууну жагъасында
Жиляйма, ташлагъа аууп,
Айырылсын баласындан
Мени жауум, мени жауум!

Сизни къапдым, балаларым,
Суугъа атдым, балаларым!
Бу къурурукъ аякъларым
Нек кирдиле къанлы суугъа?
Элия урлукъ аякъларым
Нек кирдиле уллу суугъа?

Жангыз къалдым, балаларым,
Жарлы болдум, балаларым!

1964