КЪАРА АТ АКЪ КЪАРДА ЁЛЕДИ

Печать
PDF

Ёлюм сормагъанлай келеди,
Къара ат акъ къарда ёледи.

Жингирикден шкок атылды,
Къара ат акъ къаргъа жыгъылды.

Кёп чаришде атланы озгъан,
Кёп жолда туякълары къызгъан,

Кёп кечеги кёпюрден ётген,
Окъла сызгъыргъанларын эштген,

Кёп ариу келинле келтирген,
Къылыч сууурулгъанын кёрген

Къара ат акъ къарда ёледи,
Ахыр сагъат алай келеди.

Жютюкъулакъ, бийиктуякъ ат,
Сыйдам белли, жукъажыякъ ат,

Харамлыкъ билмей чабыучу ат,
Кючюн аямай барыучу ат –

Къара ат акъ къарда ёледи.
Кёзюнден жилямукъ келеди.

Ёледи огъундан бетсизни,
Ариулугъу ташлайды бизни.

Къара ат акъ къарда ёледи,
Тауланы туманда кёреди.

Къара ат жыгъылды акъ жолда.
О, къаллай ариулукъ жоюлду!..

Ёлюм сормай-ормай келеди.
Къара ат акъ къарда ёледи.

1965