ШОШ НАЗМУЛА

Печать
PDF

1
Терезени тюбюнде терек сары
Болгъанды. Мен санга шош назмуланы 
Айтырыргъа сюеме. Шауданнга барып,
Анам сакъ, алып колиучю суу аны
Челеклеринде шош туруучусунлай,
Шош назмула айтайым бу ингирде!
Анам тапчанда олтуруучусунлай,
Ахшам къарангысы юйге шош кирди.
Тауну къабыргъасындагъы къарча, шош,
Алай аныча сууукь угъай, жылы,
Юйде ёсген ийнакъ къозуча, жууаш,
Кесинги, бу къол аязынглай, жылы
Назмулагъа тынгыла бу ингирде,
Крандан тынч акъгъан суу тауушхача.
Санга кёрюннгенлей турсун бир-бирде
Юй ичинде къарылгъач шош учханча.

2
Жарсыулу сагъатларымда къолларынг,
Башымы сылай, бердиле асыулукъ,
Келгенимде, ауараладан арып,
Унутдургъанса къайгъыны, ачыуну.
Аны ючюн сау бол деп да аз айтдым.
Кечгинлик бер, жаным, сылхыр поэтге!
Мени сакълагъанлай, тангынг кёп атды,
Да, жолум къынгырына да кёп кетди...
Къыртчин сууукъдан толу сёзлени да
Айтханма, жюрегинге жара сала,
Чыгъаналача болуп кеслери да,
Ачытхан да этдиле сени ала.
Алай аи жарыгъына ушай тургъан
 Жумушакъ сёзлени да мен айтханма
Санга. Болмай бетинги унутургъа,
Узакъ кетсем, ашыгъып къайытханма.

3
Узакъ кетсем, ашыгъып къайытханма,
Сени бетингден ариу бет жокъду деп,
Этген ашынгы да алай татханма,
Андан татлы аш жокъча жер юсюнде.
Сора мен сокъур болгъан кюнлерими
Жарсыуларын ангылагъанма, къарап
Бетинге, жулдузлача кёзлеринге.
О, ала жарыкъ этген кече арам!
Мен аланы къыйматларын кем этген
Кюнлерим ючюн къыйналады жаным.
Неден да къыйын болады поэтге
Терс болгъанын билген сагъаты аны.
Тиширыу эр кишини жюрегини
Къанатларыды дегендиле эртте.
Ол, къууаты болуп туугъан жерини,
Къарангы сагъатны да жарыкъ этер.

4
Ариулугъунгу манга саугъа этдинг.
Гитче саугъады деп жаланда сокъур
Айтыр. Сен, керти да, журча къыз эдинг.
Ол ариулукъну бийиклигинде тур!
Ол ариулугъунг болду къанатларым,
Насыплы этип, бийикге учургъан,
Къарангы, къыйын кюнюм андан жарып,
Кюл этер жарсыуланы унутдургъан.
Санга Россейни уллу поэти
Айтханды - кавказлы сурат кибик деп.
О, мени кёп насыплы этген бетинг!
Ариулукъ, фахмуча, сыйлы, бийикди,
Ол, акъылгъа, кишиликге тенг бола,
Къарангы кюнню жарыта, ёлетден
Бери келеди. Ариулугъунг бла
Сууукъ къыш кюнлерими да жаз этдинг!..

5
Шаркъны поэти тиширыуну жургъа
Эртте тенг этип къойгъанына жарсып
Турама. Аны бек алгъа айтыргъа
Къалай сюе эдим, андача насып,
Бюгюн аны санга кесим айтыргъа,
Сени кёзлеринги жур кёзлерине
Ушатып, алай кийирирге жыргъа,
Ушатып сакъ жугъутур кёзлерине!
Аны бек алгъа айтхан шаркъ поэти
Киши да кёрмеген жерни тапханча,
Кетди аллай аламат затны этип,
Белгисиз тенгизге жолну ачханча.
Сау болсун. Минг жыл мындан алгъын айтхан
Сёзлерин къатлай, къарайма мен санга.
Эскилик жокъду ариулукъгъа, отха,
Жаууннга, акъылгъа, эрликге, тангнга!

6
Тиширыу! Кючюнге къарап тургъанда,
Мени сёзлерим къалай гитчедиле!
Жууадыла жангы сабий туугъанда,
Ёлгенлеге да кебин бичедиле
Тиширыу къоллары, сыйлы къоллары.
Алагъа дайым хурмет этип турдум,
Тиширыу сезди жарсыууму барын,
Аны алтын этегине баш урдум.
Мен сени ол бийикледен тюшюрюп
Тургъан кюнюм болгъан эсе, кечип къой!
Билдим сюймекликсиз назмум юшюрюн,
Тиширыусуз болмаз жиляу неда той.
Жылы къолунгу жаягъыма салып,
Къарайма саргъала тургъан терекге.
Мен жашай келген кюнлерим барысы,
Зурнукла болуп, кетген кибик кёкге...

7
Аллай къыз эдинг - сени эринлеринг
Гюл ийис эте, орамда баргъанынг,
Жур баргъаныча, женгил. Сени кёрюп,
Минг жыл мындан бурун да назмуланы
Шаркъны поэти алай жазгъаныча,
Къыз кёзлерин жур кёзлеге ушатып,
Насыплы болуп, санга къарагъанча,
Тангы ары дериден жарыкъ атып.
Гюл ийис эте ариу эринлеринг,
Кюн ийис эте эдиле къолларынг.
О, ала насыплы этген кюнлерим!
Къыш келеди, жолланы жаба къары...
Энтда, аллай къыз болуп, чыкъ аллымдан!
Терегим, алгъынча, жашиллей турсун.
Ол ариулугъунгу дунияда - мында
Назмум, бир кюн болса да, артыкъ тутсун!

8
Тереклени сарылыгъына бирге
Къарайыкъ, жашиллигине къарагъан
Кюнюбюздеча. Ёмюрде да ёрге
Бармайды суу... Къолунг жылыды, къургъакъ.
Бюгюн да бирге къарайыкъ таулагъа,
Биринчи жолукъгъанда къарагъанча,
Энтда биз алай къарайыкъ алагъа,
Биз да алача тюрленмей къалгъанча.
Ала минг-минг жылланы турадыла,
Тюрленмейин, агъаргъанлай къарлары.
Угъай, бирде ары да къонадыла
Къара туманла, солугъанча арып.
Энтда къарайым мен санга, бек алгъа
Кёрген жарыкъ кюнюмде къарагъанча,
Чачынг да бой бермегенлейин чалгъа,
Андан бери сен тюрленмей къалгъанча!..

9
Терек терезе тюбюнде саргъала
Турады. Къыш жууукъ болгъанды энди.
Сен, жылы къолунгу башыма сала,
Анда къарны сезер кюнюм жетгенди.
Бу сёзлени биринчи айтхан адам
Бек ахыр адам да тюйюлме, кёрдюм,
Бизден сора да бу сейир таулада
Суула тохтамай барырла ёмюрде.
Кёп сынадым мен кюнлени игисин,
Бетинги жарытхан тангла агъара.
Жууукъ келген къышымы къар ийисин
Эштеме, саргъыл дуппурлагъа къарап.
Олтурама, жылы къолунгу тутуп.
Жашаугъа ыразыма: манга сени
Ариулугъунгу, назмуланы отун
Къызгъанмады юсюнде бийик жерни!.