ФИРЮЗА (на балк. яз.)

Печать
PDF

Фирюза, нечик ариуду атынг!
Къагъылгъан кибик зурнук къанаты.
Фирюза! - атыча ариу къызны,
Кёгергенича чинары жазны.
Фахмулу зди сеннге ат берген.
унияны yллy  поэтча кёрген.
Чинарла кёклюгю, суу даууру,
Алма саргъалыуу, къызарыуу.
Арлакъда уа - геммешни сыртына
Ушаш къабыргъагъа жел къатыла.
Фирюза! Кавказ таулагъа кетсем,
Къыш тюшюмде кёп кёрюнюрсе сен.
Сен, Махтум Къулиге кёрюннген тюш
Кибик, тураса, - къууанчдан юлюш.
Фирюза! Мен бек ахыр кюнюмде,
Бек ахыр сагъатым келгенинде,
Кёк чинар бутакъ болуп, шууулдар
Атынг манга, булбулунг шюш жырлар.
Фирюза, нечик ариуду атынг!
Къагъылгъан кибик зурнук къанаты!..

1962