АЙБАШ ЁГЮЗЛЕ

Печать
PDF

Сабийлигими айбаш ёгюзлери,
Къайдасыз сиз? Былай аз нек болдугъуз?
Жангы туугъан айлача мюйюзлери,
Манга кёрюнмейин, къайда къалдыгъыз?
Ахшам къарангысын, тангны жарыгъын
Ол ариу мюйюзлеринде элтгенлей,
Акъ тауланы, аланы таза къарын
Мюйюзлерине тынч атып кетгенлей, -
Барыучу бизни таулада ёгюзле,
Сыртларыгъызны жаз кюню жылытып,
Неда таула салкъыны ура кюзде,
Тюклю сыртларыгъызны ай жарытып,
Арбаланы тартып баргъан ёгюзле,
Жол узагъына къарагъан ёгюзле,
Ташыуулда гебен тартхан ёгюзле,
Алысындан тоюп жатхан ёгюзле,
Энди сизни нек кёреме былай аз?
Не уа сиз таудан ауупму кетдпгиз?
Не уа жерим кырдыксызмы къалды жаз?
Не уа ол алысынсызмы къалды кюз?
Не уа сизни жюрюшюгюз асыры
Акъырынмы болду бу терк заманнга?
Къайда табайым сизни излеп, сурап?
Энди нек кёрюнмей къалдыгъыз манга?
Къайдасыз, сабийлигим сюйюп къалгъан,
Жангы туугъан ай мюйюзлю ёгюзле?
Энди мен сизнн бла чыкъмам жолгъа.
Къайсы таудан ауайым, сизни излеп?
Кырдык энтда сиз отлагъан кюнледе
Кибик чыгъа, ай да чыгъады алай,
Энтда кёрюне суулада, кёлледе,
Сизге келиучюсюнлей келеди жай.
Суу ичгенде мюйюзлери, кёзлери
Сууда кёрюнюучю айбаш ёгюзле,
Бурун тешиклерин да кенгнге керип,
Алай суу ичиучю айбаш ёгюзле!
Кетдигизми мен кёрмез жерге чыгъып?
Кёрюнмейин къалдыгъыз энди манга.
Жашау бара, къуугъуннгача ашыгъып.
Керек болмаймы къалдыгъыз заманнга?
О, акъырын барыучу ёгюзлерим,
Сабан сюрген, арба, агъач да тартхан!
Мени къоюп къайры кетдигиз кери?
Кезиу келеди дейдиле хар затха!
Сабийлигими айбаш ёгюзлери,
Тюшюмде кёп кёреме, тюнюмде - аз.
Манга эштилип турады кёп кере
Тау жолда сизни ашыкъдыргъан ауаз.
Мюйюзлерин ай жарытып барыучу
Ёгюзлерим - дунияда ырахатлыкъ,
Жолла жанында манга къызарыучу
Чумла, сизге деп кёгериучю кырдык!
Айбаш ёгюзлерим, нек болдугъуз аз?
Жокъ болмагьыз, жокъ болмагъаныча ай!
Айбаш ёгюзлесиз къалай къалыр жаз?
Айбаш ёгюзлесиз къалай турур жай?
1967